Privacy verklaring

Osteopathiepraktijk Cadena, voorheen Osteopathie Zeist, verder genoemd Cadena, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens. Cadena doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Bescherming van uw persoonsgegevens.

Cadena houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy.

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– Passende technische- en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, zoals de huisarts, specialist, andere zorgdisciplines, mits dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze mede zijn verstrekt, zoals de facturatie en boekhouding. Uiteraard wordt dit met u in overleg gedaan of heeft u reeds in de intake lijst aangegeven dit wel of niet te willen.

Beveiligde gegevensopslag.
Uw persoonsgegevens worden door Cadena opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en). Cadena bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de
wet is vereist.

– Actief gedurende de looptijd van uw behandeling.
– Passief alleen in de financiële administratie voor de wettelijk bepaalde bewaartermijn van 15 jaar, op grond van de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

– Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

– Cadena zal de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

– Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Dit gebeurt middels het intake formulier dat u heeft ingevuld.

Bescherming tegen onrechtmatige verwerking.

Wij hebben passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen.

–   Alle personen die namens Cadena van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

–  Cadena hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

– Daarbovenop wordt er gebruik gemaakt van een tweestapsverificatie.

– Cadena maakt een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

– Cadena test en evalueert regelmatig de getroffen maatregelen.

– Uw persoonsgegevens staan opgeslagen in een speciaal voor Osteopathie gemaakt softwarepakket genaamd Crossuite. De gegevens zijn opgeslagen in de cloud, en zijn beveiligd met een tweestapsverificatie.

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Cadena kan u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met Cadena op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact op.

Barbara van Loon DO-MRO

Kritzingerlaan 45A

3707 TB Zeist